Warunki wynajmu samochodu stanowiące integralną część umowy wynajmu

§1 DEFINICJE

Niniejsze warunki umowy opisują warunki najmu pojazdów w wypożyczalni

 

 1. Wynajmujący/Wypożyczalnia - JARPOL, Adam Kramarz z siedzibą w Dębicy (39-200) przy ul. 23 Sierpnia 1 prowadzący działalność gospodarczą wynajmu pojazdów pod marką JARPOL
 2. Najemca/dzierżawca – osoba fizyczna lub osoba prawna reprezentowana przez osobę fizyczna spełniająca poniższe warunki

 

§2 WARUNKI WYNAJMU 

 1. Osoba wynajmująca musi mieć skończone minimum 21 lat oraz posiadać prawo jazdy kat. B lub odpowiednik tej kategorii w prawo jazdy międzynarodowym lub kraju zamieszkania.
 2. Wymagane jest posiadanie dwóch dokumentów tożsamości (w tym prawa jazdy), w przypadku firmy oryginały dokumentów do wglądu przez naszego przedstawiciela w tym pisemne upoważnienie reprezentanta firmy umocowanego zgodnie z sposobem reprezentacji
 3. Najemca otrzymuje sprawny technicznie pojazd bez usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń wraz z ubezpieczeniem, pojazd posiada ubezpieczenie OC i ASSISTANCE.

 

§3 OPŁATY 

 1. Wynajmujący pobiera kaucję w wysokości określonej w cenniku. Formy płatności: gotówka, blokada na karcie kredytowej, przelew (wydanie samochodu po wpłynięciu kaucji na nasze konto).
 2. W przypadku płatności kaucji gotówką podstawiamy samochód na adres zameldowania lub siedziby firmy.
 3. Ceny podane w cenniku obejmują wynajem samochodów na jedną dobę (24h), w przypadku opóźnienia w zwrocie powyżej 3h doliczamy 50% opłaty za jedną dobę, powyżej 6h 100%. Każde odstępstwo od uzgodnionego terminu wynajmu musi zostać wcześniej zaakceptowane przez Wynajmującego. Bezprawne korzystanie z pojazdu traktowane będzie jako przewłaszczenie i zostanie zgłoszone organom ścigania.
 4. Ceny podane w cenniku obejmują pełne ubezpieczenie samochodu oraz nielimitowany przebieg. Najemca otrzymuje samochód z pełnym bakiem paliwa i z takim stanem ma go oddać. Koszt paliwa podczas wynajmu ponosi Najemca. W razie oddania pojazdu z niepełnym bakiem paliwa Wynajmujący obciąży Najemcę kwotą wynikłą z ilości dolanego paliwa do pełnego stanu oraz opłatą manipulacyjną w wysokości 50,00 zł.
 5. Kaucja przepada na korzyść wypożyczalni w przypadku:
  a) wymiany podzespołów samochodu bez zgody wydzierżawiającego,
  b) spowodowania kolizji (wypadku) z winy dzierżawcy,

 

§4 KORZYSTANIE Z POJAZDU 

 1. Wynajem zaczyna się i kończy w tym samym miejscu
 2. Najemca zobowiązuje się używać pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz właściwościami,
 3. Najemca zobowiązuje się oddać samochód w takim stanie, w jakim go wynajął. W przypadku zabrudzenia pojazdu Najemca musi liczyć się z kosztami sprzątania (chyba że usunie zabrudzenia we własnym zakresie).
 4. Pojazdem może kierować wyłącznie Najemca.
 5. Do przekroczenia granic RP wynajętym samochodem bezwzględnie wymagana jest pisemna zgoda Wynajmującego.
 6. Samochód nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów niezgodnych z przeznaczeniem, takich jak: wyścigi, rajdy i zawody, przewożenie dóbr i towarów niezgodnych z prawem celnym, drogowym lub innym. Bez zgody Wynajmującego nie wolno zarobkowo przewozić osób i rzeczy. Bez zgody Wynajmującego nie wolno holować innych pojazdów lub przyczep.
 7. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych używek w szczególności narkotyków, środków odurzających.
 8. Zalecane jest parkowanie pojazdu w miejscach strzeżonych, zabronione jest zostawianie w pojeździe kluczyków i dokumentów pojazdu.

 

§5 USZKODZENIA I INNE ZDARZENIA LOSOWE

Pojazd posiada ubezpieczenie OC i ASSISTANCE a Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (w tym utracone korzyści) powstałe w przedmiocie najmu, które nie są objęte ubezpieczeniem, bądź które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel, w szczególności których przyczyną było prowadzenie pojazdu przez nieuprawnione osoby lub użytkowanie w zabronionym celu, lub niewłaściwa obsługa pojazdu, z winy umyślnej Najemcy oraz spowodowane jego niedbalstwem lub lekkomyślnością, prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz użycia samochodu niezgodnie z przeznaczeniem

Najemca zobowiązany jest do informowania o wszystkich zdarzeniach dotyczących wynajmowanego pojazdu w pierwszej kolejności Wynajmującego. Najemca odpowiada materialnie za wszelkie szkody wynikłe z rażącego niedbalstwa. W przypadku uszkodzenia lub utraty pojazdu Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym zdarzeniu Policję i Wynajmującego. Jeśli uszkodzenie pojazdu w wyniku kolizji drogowej wynikło z winy osób trzecich, Najemca zobowiązany jest do uzyskania oświadczenia sprawcy o jego winie oraz pobrać od sprawcy jego dane osobowe i dane z polisy OC. Najemca osobiście odpowiada za nieprzestrzeganie zasad i przepisów ruchu drogowego podczas użytkowania wynajmowanego pojazdu.

Pozostała odpowiedzialność dzierżawcy:
a). W przypadku utraty samochodu wraz z dokumentami lub przekazanym kompletem kluczyków oraz udziału w kolizji pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za utracony lub zniszczony samochód,
b). Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za uszkodzenia wynikające z użycia samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz przekraczający normalny stan zużycia tj. uszkodzenia tapicerki, rozdarcia i uszkodzenia siedzeń, deski rozdzielczej i innych elementów samochodu, uszkodzenia części bagażowej: rozdarcia tapicerki, zadrapania lakieru, uszkodzenia części plastikowych, koszt wymiany i naprawy uszkodzonego ogumienia .                c) Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za wykroczenia wobec organów ścigania i zostanie obciążony kwotą równowartą kwocie do zapłaty wynikającej z umowy ( udzielenie informacji o użytkowniku przedmiotu najmu organom ścigania )

Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za usterki mechaniczne pojazdu powstałe z jego winy i nie podlegające naprawie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszych warunkach, w szczególności spowodowane zatankowaniem niewłaściwego paliwa

Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia stosunku najmu pojazdu w trybie natychmiastowym, jeżeli Najemca narusza istotne postanowienia zawarte w umowie najmu, niniejszych ogólnych warunkach najmu i ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w szczególności gdy Najemca używa pojazdu w sposób sprzeczny z umową najmu lub przeznaczeniem pojazdu,

Wszelkie zdarzenia mogące skutkować powstaniem po stronie zakładu ubezpieczeń obowiązku wypłaty odszkodowania, w szczególności szkody komunikacyjne, włamania, kradzież pojazdu, uszkodzenia pojazdu, sprzętu w tym również w wyniku aktów wandalizmu, Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu niezwłocznie pod numerem wskazanym przez Wynajmującego w umowie najmu codziennie 24h

Najemca jest zobowiązany niezwłocznie wezwać odpowiednie władze do każdego wypadku drogowego albo kolizji drogowej powstałych w związku z korzystaniem z pojazdu

W razie potrzeby wszelkie usługi serwisowe, naprawy oraz inne czynności dotyczące przedmiotu umowy, Najemca może wykonać wyłącznie za uprzednim powiadomieniem Wynajmującego i tylko i wyłącznie za jego zgodą

 

§6 ZWROT POJAZDU

 1. Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu w stanie identycznym, jak w chwili wynajęcia wraz z dowodem rejestracyjnym, dowodem ubezpieczenia oraz kluczykami
 2. W przypadku opóźnienia Najemcy z odbiorem pojazdu Wynajmujący jest uprawniony wg własnego uznania do: żądania zapłaty kary umownej w wysokości dziennej stawki czynszu najmu przedmiotu umowy określonego w umowie najmu za każdy dzień opóźnienia w odbiorze pojazdu albo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie dwóch tygodni, liczonych od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające odstąpienie od umowy.
 3. W przypadku kiedy Najemca Zwróci pojazd przed terminem określonym w umowie Najemcy nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas najmu chyba ze zwrot nastąpił przed terminem na żądanie Wynajmującego
 4. Odbiór, jak i zdanie samochodu przez Najemcę zostanie potwierdzone podpisanym przez obie Strony protokołem, który stanowi integralną część mowy najmu. Podpisanie protokołu nie zwalnia Najemcy od odpowiedzialności za szkody, których nie można było wykryć przy zwrocie samochodu

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Wszelkie zmiany wynikające z umowy lub z nią związane, z zastrzeżeniem sytuacji wyraźnie wskazanych w niniejszych ogólnych warunkach najmu, będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności
 2. Zastrzeżenie kar umownych i opłat w niniejszych ogólnych warunkach nie narusza prawa Wynajmującego do żądania naprawienia szkody, za którą ponosi odpowiedzialność Najemca
 3. Najemca nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez zgody Wynajmującego
 4. Najemca potwierdza, że przekazane przez niego dane są prawdziwe i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w dokumentach Wynajmującego.
 5. Wynajmujący może przekazać dane Najemcy osobom trzecim, w sytuacjach, gdy podczas wynajmu Najemca podał nieprawdziwe dane lub gdy pojazd nie został zwrócony w czasie określonym w umowie najmu, jak również w przypadku roszczeń w stosunku do Najemcy, co do których zostaną podjęte działania prawne.
 6. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione władzom, organom, w tym sądom uprawnionym do prowadzenia spraw cywilnych oraz karnych np. w przypadku podania fałszywych informacji przy zawieraniu najmu, posługiwania się fałszywymi lub kradzionymi dowodami tożsamości,
 7. Wszelkie spory wynikające z przedmiotowej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Wynajmującego.
Pliki do pobrania