Polityka prywatności RODO

Działając jako właściciel firmy pod nazwą handlową JARPOL Adam Kramarz , niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez firmę Jarpol Adam Kramarz – jako administratora - Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez naszą firmę , a także w celach marketingowych.


W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez firmę Jarpol Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie odpowiedzi na niniejszego e-maila o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w e-mailu skierowanym do mnie przez firmę Jarpol Adam Kramarz”.


Jarpol Adam Kramarz jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Jarpol Adam Kramarz z siedzibą w Dębicy przy ul. Leśnej 47 , 39-200 Nip 872-140-51-68

 2. Firma Jarpol Adam Kramarz przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do prowadzenie z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez firmę, do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez firmę, a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem.
  Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę w celach marketingowych oferowanych usług, a także w celu udostępnienia ich innym podmiotom współpracującym z firmą lub marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących. Państwa dane będą też przez firmę profilowane i wykorzystywane do celów tworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej. Dodatkowo firma przy użyciu systemu monitorującego Data System śledzi ruch pojazdów za pomocą urządzeneń telemetrycznych.

 3. Firma Jarpol Adam Kramarz przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym firma jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez firmę zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
  Firma będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu usług firmy oraz produktów i usług innych podmiotów (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach) w okresie 3 lat od dnia wysłania Państwu pierwszej oferty handlowej. Przez taki sam czas, firma będzie wykorzystywała Państwa dane do celów tworzenia przez firmę tzw. reklamy spersonalizowanej.

 4. Firma Jarpol Adam Kramarz przetwarza i będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych: nazwa firmy, NIP, adres siedziby firmy lub imię i nazwisko Klienta, adres zamieszkania Klienta czy imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, numery telefonu i e -mail podany do korespondencji Klientów i osób ich reprezentujących.

 5. Przetwarzanie przez firmę Jarpol Adam Kramarz wskazanych wyżej danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych firmę, a także w celach marketingowych zmierzających w szczególności do ponownego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez firmę.

 6. Przetwarzanie przez firmę Jarpol Adam Kramarz wskazanych wyżej kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.

 7. Posiadane przez firmę Jarpol Adam Kramarz dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 8. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez firmę Jarpol Adam Kramarz są: pracownicy, współpracownicy, kontrahenci (kancelarie notarialne, kancelarie prawne, banki) współpracujące przy obsłudze Państwa zlecenia, biuro rachunkowe oraz krajowe rejestry długów. Wszystkie te osoby i podmioty zobowiązały się do przetwarzania danych w sposób gwarantujący odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.

 9. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanego przez firmę Jarpol Adam Kramarz na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez firmę danych niezbędnych do wykonania umowy może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, firma poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.

 10. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e-mail: jarpol@kramarz.com.pl, stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:
  „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez firmę Jarpol Adam Kramarz z siedzibą w Dębicy , moich danych osobowych”.

 11. Firma Jarpol Adam Kramarz informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 12. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez firmę Jarpol Adam Kramarz Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 13. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Jeżeli zatem nie odpowiecie Państwo na niniejszego e -maila we wskazany wyżej sposób, ale zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z firmą Jarpol Adam Kramarz lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, firma Jarpol Adam Kramarz uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny.Ponadto informuję, że w razie niewyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dalsze przetwarzanie przez firmę Jarpol Adam Kramarz Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone.